Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

2362 85cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaliciaem aliciaem
In three words I can sum up everything I've learned about life. It goes on.
— Robert Frost
Reposted frommefir mefir viaphilomath philomath
Nie trać czasy na tłumaczenie się ludziom, którzy szykują się tylko do tego, aby zrozumieć cię opacznie.
— Shannon L. Alder
Reposted fromBotwinka Botwinka viacoldwater coldwater
1464 77c8 500
Reposted frombestero bestero viapouler pouler

March 24 2017

3202 70a2 500
Reposted fromlaluna laluna viapomruki pomruki
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

March 22 2017

8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaparisienne laparisienne

March 17 2017

Prawdopodobnie spędzisz pół dzieciństwa, marząc, by być jak najszybciej dorosłą, ale potem, kiedy już rzeczywiście dorośniesz, przez większość czasu będziesz gorąco pragnęła, by znów stać się dzieckiem. Dlatego nie zastanawiaj się co pasuje do twojego wieku, a co nie - rób to, na co masz ochotę. 
— Kevin Brooks
6557 8037 500

whitney-hayes:

Anna Bond by Whitney Hayes

Reposted fromtosiaa tosiaa
5904 b7e0 500
Reposted fromerial erial vialaparisienne laparisienne
4598 5dbe
Reposted fromlildi18 lildi18 vialaparisienne laparisienne
7521 88af 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee vialaparisienne laparisienne
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne

March 16 2017

3865 67d2 500
8078 b786 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl