Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

9893 edb2 500
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
8790 31e6
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne

June 25 2017

9151 66f2
Reposted frommaaraw maaraw vialittlepiece littlepiece
4619 1a9a
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlepiece littlepiece
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viajustinne justinne
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viajustinne justinne
1849 e62e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
4788 4d88 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

June 09 2017

2473 9d75
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viawrazliwa wrazliwa
7665 d826
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiktoria miktoria
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy vianokturnal nokturnal
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianokturnal nokturnal

June 04 2017

8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viatwice twice
0681 8590
Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane

May 30 2017

3635 9256
Reposted fromzrazik zrazik vialittlepiece littlepiece
2019 c822
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusz dusz
2095 0571
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl